"சமமாக எனக்கு சிகிச்சை பொருட்டு,
நீங்கள் வித்தியாசமாக எனக்கு சிகிச்சையோ வேண்டும்"

அறிக்கைகள்

* Haven Annual Report – Jan 2012/டிச,,en,ஹல் மீது கிங்ஸ்டன் உள்ள 'தேவைகள் மற்றும் சேவைகள் அனலைசிஸ் ஆப் அகதிகள் மற்றும் அசைலம் கோருபவர்களின்,,en,ஹேவன் துண்டுபிரசுர,,en 2013

* Client Evaluation of Therapeutic Services Report – 2015

* Refugees and Asylum Seekers in Kingston upon Hull ‘An Analysis of Needs and Services’ – March 2017

* Haven Leaflet 2017

If you require any annual reports dated prior to 2012 we would be happy to supply them please send your request to Haven@goodwintrust.org

 

 

அமைதியாக ஆலோசனை அறைகள்

உங்கள் மனதில் அழிக்க வைக்கவும்