"ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ"

goodwin new logo

BACP Organisational Member

<ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ = "ਰਿਪੋਰਟ" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=/search?q=%E0%A8%B2%E0%A9%B0%E0%A8%A1%E0%A8%A8+%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A9%B1%E0%A8%9A+%E0%A8%95%E0%A9%B0%E0%A8%AE+%E0%A8%95%E0%A8%B0%E0%A8%A6%E0%A9%87&biw=1280&bih=685&rurl=translate.google.com.pk&sl=pa&u=http://www.havenproject-hull.org.uk/reports/?lang=pa&usg=ALkJrhiTS4FPnbNFjjaLXENn69e8-Ito8g">Reports

* Haven Annual Report – Jan 2012/Dec 2013

* ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ,,en,Hull ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,,en,ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ,,en,Hull ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,,en,ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ,,en,Hull ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ,,en,ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ,,en – 2015

* Refugees and Asylum Seekers in Kingston upon Hull ‘An Analysis of Needs and Services’ – March 2017

* Haven Leaflet 2018

If you require any annual reports dated prior to 2012 we would be happy to supply them please send your request to Haven@goodwintrust.org

 

 

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind