"त्यति नै मलाई व्यवहार गर्न,
तिमी अलग मलाई उपचार हुन सक्छ"