& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

BACP Organisational Member

Làm thế nào để tham khảo

Bằng thư, website, giấy giới thiệu, email or telephone.(xin lưu ý rằng mọi giấy giới thiệu phải có sự cho phép bằng văn bản của khách hàng tiềm năng,,en,Nếu không có ai trong văn phòng khi bạn gọi,,en,email hoặc điện thoại.,,en,xin lưu ý rằng mọi giấy giới thiệu phải có sự cho phép bằng văn bản của khách hàng tiềm năng,,en,Nếu không có ai trong văn phòng khi bạn gọi,,en,email hoặc điện thoại.,,en,xin lưu ý rằng mọi giấy giới thiệu phải có sự cho phép bằng văn bản của khách hàng tiềm năng,,en,Nếu không có ai trong văn phòng khi bạn gọi,,en,email hoặc điện thoại.,,en).

Nếu không có ai trong văn phòng khi bạn gọi, chỉ đơn giản là để lại tin nhắn trên điện thoại trả lời và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi chúng tôi đang trở lại trong văn phòng.

Như vậy: 01482 587550

Website: Điền vào các hình thức liên lạc của chúng tôi trên “Liên hệ” trang

Mẫu giấy giới thiệu: Tải về một giấy giới thiệu đây và một trong hai email hoặc gửi nó đến một trong các địa chỉ dưới đây.

Email: Haven@goodwintrust.org

Địa chỉ: Haven
Trung tâm Marvell Nhà trẻ em
Cranbourne đường
Hull
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind