& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

Thành viên tổ chức BACP,,en,Là một thành viên tổ chức của BACP, dự án nhằm mục đích,,en,Hợp tác với các tổ chức theo luật định và tự nguyện khác, ví dụ:,,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Current Vacancies

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind