"సమానంగా నాకు చికిత్స చేయడానికి,
మీరు భిన్నంగా నాకు చికిత్స ఉంటుంది"

BACP ఆర్గనైజేషనల్ సభ్యుడు,,en,BACP యొక్క సంస్థాగత సభ్యుడిగా, ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం,,en

ఈ ప్రాజెక్టుకు EU ఆశ్రయం నిధులు సమకూరుస్తుంది,,en,మైగ్రేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫండ్,,en,వలసల నిర్వహణను యూరోపియన్ యూనియన్ అంతటా మరింత సమర్థవంతంగా ప్రవహిస్తుంది,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Current Vacancies

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind