"సమానంగా నాకు చికిత్స చేయడానికి,
మీరు భిన్నంగా నాకు చికిత్స ఉంటుంది"

Current Vacancies

goodwin new logo

 

There are currently vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

అయితే, మేము మా జట్టు చేరడానికి చేయాలనుకునే ప్రతిభావంతులైన నిపుణులు కలవడానికి ఎల్లప్పుడూ కీన్ ఉంటాయి.

If you wish to be considered for any positions, దయచేసి సందర్శించండి

www.goodwintrust.org

logo gif

క్వైట్ కౌన్సిలింగ్ గదులు

మీ మనసు క్లియర్ ఉంచండి