"சமமாக எனக்கு சிகிச்சை பொருட்டு,
நீங்கள் வித்தியாசமாக எனக்கு சிகிச்சையோ வேண்டும்"

Current Vacancies

goodwin new logo

 

There are currently no vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

எனினும், watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

எனினும், நாங்கள் எங்கள் அணி சேர விரும்பும் திறமையான தொழில் சந்திக்க எப்போதும் ஆர்வமாக உள்ளன.

If you wish to be considered for any positions, செல்க

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind