"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

BACP Organisational Member

បុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន,en

បច្ចុប្បន្នមិនមានការងារដែលទំនេរ,,en,សម្រាប់ឱកាសការងារស្ម័ចិត្តបន្ថែមទៀតសូមទស្សនាគេហទំព័រ Goodwin,,en

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

បន្ទប់ពិគ្រោះស្ងប់ស្ងាត់,,en,កន្លែងដើម្បីជម្រះគំនិតរបស់អ្នក,,en

A place to clear your mind