"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

បុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន,en

goodwin new logo

 

There are currently vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

ទោះជាយ៉ាងណា, យើងតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួបអ្នកជំនាញដែលមានទេពកោសល្យដែលចង់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង.

If you wish to be considered for any positions, សូមទស្សនា

www.goodwintrust.org

logo gif

បន្ទប់ផ្តល់ប្រឹក្សាស្ងប់ស្ងាត់

ដាក់​​ដើម្បីជម្រះចិត្តរបស់អ្នក