"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

បុគ្គលិកបច្ចុប្បន្ន,en

goodwin new logo

 

There are currently no vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

ទោះជាយ៉ាងណា, watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

ទោះជាយ៉ាងណា, យើងតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួបអ្នកជំនាញដែលមានទេពកោសល្យដែលចង់ទៅចូលរួមជាមួយក្រុមការងាររបស់យើង.

If you wish to be considered for any positions, សូមទស្សនា

www.goodwintrust.org

logo gif

បន្ទប់ពិគ្រោះស្ងប់ស្ងាត់,,en,កន្លែងដើម្បីជម្រះគំនិតរបស់អ្នក,,en

A place to clear your mind