"Yuav kom kho kuv Attendance,
tej zaum koj yuav muaj los kho kuv txawv"

Current Vacancies

goodwin new logo

 

There are currently no vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

Txawm li cas los, watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

Txawm li cas los, peb yeej ib txwm ntse kom tau raws li feemxyuam cov tub txawg uas yuav nyiam mus koom peb pab neeg.

If you wish to be considered for any positions, thov mus saib

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind