"Yuav kom kho kuv Attendance,
tej zaum koj yuav muaj los kho kuv txawv"

Current Vacancies

goodwin new logo

 

There are currently vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

Txawm li cas los, peb yeej ib txwm ntse kom tau raws li feemxyuam cov tub txawg uas yuav nyiam mus koom peb pab neeg.

If you wish to be considered for any positions, thov mus saib

www.goodwintrust.org

logo gif

Ntsiag to tswv yim chav

Muab mus luaj koj lub siab