"સમાન મને સારવાર માટે,
તમે અલગ મને સારવાર માટે પણ હોઈ શકે છે"

BACP Organisational Member

આ પ્રોજેક્ટનો ભાગ ઇયુ એસાયલમ દ્વારા આપવામાં આવે છે,,en,સ્થળાંતર અને એકીકરણ ભંડોળ,,en,સ્થળાંતરનું સંચાલન કરવું એ સમગ્ર યુરોપિયન યુનિયનમાં વધુ કાર્યક્ષમ પ્રવાહ છે,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

વર્તમાન ખાલી જગ્યાઓ,en

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind