"به منظور به درمان نیست من به همان اندازه,
ممکن است شما را به من درمان متفاوت"

Current Vacancies

goodwin new logo

 

There are currently no vacancies for appropriately qualified volunteer therapists available.

با این حال, watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

با این حال, ما همیشه مشتاق به دیدار حرفه ای با استعداد که می خواهم برای پیوستن به تیم ما.

If you wish to be considered for any positions, لطفا ببینید

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind