"ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ທີ່​ຈະ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ,
ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ"

ສະມາຊິກອົງການ BACP,en

ໂຄງການນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ EU Asylum,,en,ກອງທຶນການເຄື່ອນຍ້າຍແລະການເຊື່ອມໂຍງ,,en,ການຄຸ້ມຄອງການໄຫຼວຽນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຫຼາຍປະສິດທິພາບໃນທົ່ວສະຫະພາບເອີຣົບ,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

ປະ​ສົບ​ການ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ A

* We often refer families to Haven. We know that we can be confident they will receive the right amount and type of support that they need.There is no other service that can provide this specific support locally.
ໂຄງ​ການ​ທາງ​ເລືອກ​ໃຫມ່​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ,
ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ພາ,Hull

Clients ‘s Quotes from 2018 Customer Survey

  1. My life was totally devastated before Haven but they encourage me to move forward to the excellent place I am now in
  2. ”Before I came to Haven it was difficult to sleep and I suffer from anger I couldn’t control. now my life is much easier. staff were very patient even when I missed an appointment”
  3. ”I would be miserable and hopeless if I had not be able to talk to my therapist at Haven”

Interpreters Quotes from 2018 Customer Survey

  1. ”Haven project has helped so many clients. Through my experience as interpreter for Haven I have seen so many clients get their life back and live normally in a challenging in an environment”
  2. ”All the staff have been supportive this make working with them very comfortable. The atmosphere at work is very therapeutic.’

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind