"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

BACP Organisational Member

គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលទទួលបានមូលនិធិពី EU,,en,មូលនិធិធ្វើចំណាកស្រុកនិងសមាហរណកម្ម,,en,ការគ្រប់គ្រងលំហូរជនចំណាកស្រុកមានប្រសិទ្ធិភាពជាងនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុប,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

បទពិសោធន៍​របស់​អតិថិជន​មួយ

* We often refer families to Haven. We know that we can be confident they will receive the right amount and type of support that they need.There is no other service that can provide this specific support locally.
កម្មវិធី​ការពារ​ផ្លូវ​ចេញ​ចូល,
ក្រុម​ប្រឹក្សា​ជន​ភៀស​ខ្លួន,សម​ប​ក

Clients ‘s Quotes from 2018 Customer Survey

  1. ”My life was totally devastated before Haven but they encourage me to move forward to the excellent place I am now in”
  2. Before I came to Haven it was difficult to sleep and I suffer from anger I couldn’t control. now my life is much easier. staff were very patient even when I missed an appointment”
  3. ”I would be miserable and hopeless if I had not be able to talk to my therapist at Haven”

Interpreters Quotes from 2018 Customer Survey

  1. Haven project has helped so many clients. Through my experience as interpreter for Haven I have seen so many clients get their life back and live normally in a challenging in an environment
  2. All the staff have been supportive this make working with them very comfortable. The atmosphere at work is very therapeutic.’

បន្ទប់ពិគ្រោះស្ងប់ស្ងាត់,,en,កន្លែងដើម្បីជម្រះគំនិតរបស់អ្នក,,en

A place to clear your mind