& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

Thành viên tổ chức BACP,,en,Là một thành viên tổ chức của BACP, dự án nhằm mục đích,,en,Hợp tác với các tổ chức theo luật định và tự nguyện khác, ví dụ:,,en

Làm việc với người tị nạn, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind