"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

Duke punuar me Refugjatë, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind