"Yuav kom kho kuv Attendance,
koj yuav tsum tau kho kuv txawv"

Ua hauj lwm nrog cov neeg tawg rog, Nyob nraim yeej ncuab Seekers thiab lawv tsev neeg

Chav nyob ntsiag to counselling

Qhov chaw kom du dais siab