"Yuav kom kho kuv Attendance,
koj yuav tsum tau kho kuv txawv"

BACP Organisational Member

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Ua hauj lwm nrog cov neeg tawg rog, Nyob nraim yeej ncuab Seekers thiab lawv tsev neeg

——————————————–

——————————————–

Haven yog ib tug organisational BACP

Nyob ntsiag to Counselling chav

Ib qhov chaw kom du dais siab