"Yuav kom kho kuv Attendance,
koj yuav tsum tau kho kuv txawv"

BACP Organisational Member

Qhov project no yog los ntawm cov nyob nraim yeej ncuab EU, Migration thiab Fund kev koom ua ke. Kev tswj ntawm tsev migration ntau thoob cov European Union.

Working With Refugees and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven yog ib tug organisational BACP

Nyob ntsiag to Counselling chav

Ib qhov chaw kom du dais siab