"ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ທີ່​ຈະ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ,
ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ"

ສະມາຊິກອົງການ BACP,en

ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ, Seekers Asylum ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind