"ໃນ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ທີ່​ຈະ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ,
ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ"

ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ, Seekers Asylum ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ,en

ຫ້ອງໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ງຽບສະຫງົບ

ສະຖານທີ່ເພື່ອອະນາໄມຄວາມຄິດຂອງທ່ານ