"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ជន​ភៀស​ខ្លួន, Asylum Seekers and Their Families

បន្ទប់ផ្តល់ប្រឹក្សាស្ងប់ស្ងាត់

ដាក់​​ដើម្បីជម្រះចិត្តរបស់អ្នក