"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

BACP Organisational Member

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ជន​ភៀស​ខ្លួន, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

បន្ទប់ពិគ្រោះស្ងប់ស្ងាត់,,en,កន្លែងដើម្បីជម្រះគំនិតរបស់អ្នក,,en

A place to clear your mind