"Yuav kom kho kuv Attendance,
tej zaum koj yuav muaj los kho kuv txawv"

Ua hauj lwm Nrog rog, Asylum Seekers and Their Families

Ntsiag to tswv yim chav

Muab mus luaj koj lub siab