"Yuav kom kho kuv Attendance,
tej zaum koj yuav muaj los kho kuv txawv"

BACP koom haum tswv cuab,en

Qhov dej num no yog ib feem nyiaj txiag los ntawm EU Asylum,,en,Migration thiab Integration Fund,,en,Ua kom muaj kev tswj hwm txoj kev tsiv tuaj yeem ua haujlwm thoob cov European Union,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Ua haujlwm Nrog Cov Neeg tawg rog thiab Lawv Tsev Neeg,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind