"સમાન મને સારવાર માટે,
તમે અલગ મને સારવાર માટે પણ હોઈ શકે છે"

BACP Organisational Member

આ પ્રોજેક્ટનો ભાગ ઇયુ એસાયલમ દ્વારા આપવામાં આવે છે,,en,સ્થળાંતર અને એકીકરણ ભંડોળ,,en,સ્થળાંતરનું સંચાલન કરવું એ સમગ્ર યુરોપિયન યુનિયનમાં વધુ કાર્યક્ષમ પ્રવાહ છે,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

શરણાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો સાથે કામ કરવું,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind