"به منظور به درمان نیست من به همان اندازه,
ممکن است شما را به من درمان متفاوت"

کار با پناهندگان, پناهجویان و خانواده آنها

اتاق مشاوره ساکت و آرام

محل برای روشن شدن ذهن خود را