"به منظور به درمان نیست من به همان اندازه,
ممکن است شما را به من درمان متفاوت"

کار با پناهندگان, پناهجویان و خانواده آنها

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind