"Για να με μεταχειρίζονται ισότιμα,
μπορεί να χρειαστεί να μου φέρονται διαφορετικά"

Εργασία με τους Πρόσφυγες, Asylum Seekers and Their Families

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind